ÁSZF


ÁSZF
Általános szerződési feltételek napelemes rendszerek, elektromos autótöltők és azok összetevőinek nagykereskedelmi értékesítésére

Eladó:
Név: SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft.
Cégjegyzékszáma: 19-09-515829
Adószáma: 24156813-2-19
Székhelye: 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 74.
Képviseli: Szalontai Gábor

Vevő: az a nagykereskedelmi partner, aki jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), valamint az egyedi megrendelés alapján bármilyen árut vagy szolgáltatást vásárol Eladótól.

Általános szerződési feltételek hatálya: az ÁSZF vonatkozik valamennyi, az Eladó által szerződött Vevő részére forgalmazott termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására. Az ÁSZF tartalmazza a szerződő felekre vonatkozó szerződési feltételeket, jogokat és kötelezettségeket. Jelen általános szerződési feltételektől csak külön írásos megállapodással lehet eltérni. Az Eladó és a Vevő (továbbiakban Felek) szerződéssel összefüggő jognyilatkozatai – ha jelen ÁSZF másként nem rendelkezik- kizárólag írásban érvényesek.
 
Eladó jelen általános szerződési feltételekkel kizárólag regisztrált nagykereskedelmi partnereket szolgál ki. Eladó webshopjának bizonyos funkciójához és tartalmaihoz csak ezen partnerek férhetnek hozzá.

Napelemes rendszerek és elektromos autótöltő-berendezések telepítését Eladó külön vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel vállalja.

Általános szerződési feltételek elsődlegessége: Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek és a megkötött szerződés rendelkezései között eltérés van - hacsak a felek az eltérésre irányuló szándékukat kifejezetten ki nem kötötték - jelen ÁSZF rendelkezései az elsődlegesen alkalmazandók. Továbbá, amennyiben jelen ÁSZF vagy a Felek szerződése erre kifejezetten nem utal, nem válik a Felek szerződésének részévé
  • a Felek korábbi üzleti kapcsolataiban kialakított szokás,
  • amelyek alkalmazásában korábban megegyeztek
  • a Felek korábbi üzleti kapcsolataiban kialakított gyakorlat,
  • az ugyanezen üzletágban már más személyek által kialakított szokványok, gyakorlat
A járványügyi, valamint vis maiorral (lásd: a vis maiorra vonatkozó rendelkezéseket) kapcsolatos helyzetben elrendelt és még várható nemzetközi és magyar kormányzati intézkedések, valamint árfolyamváltozások jelentős mértékben befolyásolják az alapanyagok elérhetőségét, az áru fuvarozás időtartamát, a humán erőforrások kapacitását.

A megadott teljesítési és szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, azok pontos betartására Eladó kötelezettséget vállalni jelen helyzetben nem tud. A fentiekben részletezett okokból kifolyó késedelemért, egyéb kötelezettségek be nem tartásáért kártérítési és egyéb felelősségét kizárja!
Természetesen Eladó mindent megtesz a gördülékeny kiszolgálás érdekében.

A Vevő a megrendelésével jelen ÁSZF-et elfogadja.

Ajánlat: az Eladó által adott ajánlatok harmadik személyre nem ruházhatók át, az ajánlati árak kizárólag az ajánlatban megjelölt mennyiségek és termékek esetén érvényesek. A webshopban szereplő termékekhez mellékelt dokumentumok kizárólag információs célokat szolgálnak, tájékoztató jellegűek. Az ajánlatban szereplő szállítási határidők tájékoztató jellegűek, a közbenső értékesítés (harmadik személynek történő értékesítés az ajánlat elfogadásáig) jogát, jogkövetkezmény nélkül, az Eladó fenntartja. Az adott ajánlat üzleti titkot képez.
 
Az ajánlat érvényessége: 1 hét.

Megrendelés/Foglalás: A megrendelés akkor tekinthető hivatalosan elfogadottnak, amikor arról a Vevő az Eladó írásos visszaigazolását megkapta.
 
Az árak és a szállítási határidők folyamatos változása miatt a megrendelés visszaigazolása a következőképp történik:
  • a raktári termékekről Eladó egy foglalás bizonylatot küld a Vevőnek. A foglalási bizonylaton lévő termékek árai véglegesek,
  • a nem raktári termékekre Eladó vevői rendelés bizonylatot állít ki. A vevői rendelés bizonylat árai tájékoztató jellegűek, az ott rögzített mennyiségek alapján Eladó megrendeli a beszállítóktól a termékeket, majd azok beérkezését követően foglalási bizonylatot küld a Vevőnek, amiben tájékoztatja a Vevőt az esetleges árváltozásokról (továbbiakban: kiigazított ár).
 
Megrendelés utólagos módosítására kizárólag e-mailben van lehetőség. A megrendelés módosítása csak akkor válik érvényessé, ha az Eladó írásban visszaigazolta.
 
Szerződés akkor jön létre, ha az árajánlatot a Vevő elfogadja, megrendelését írásban elküldi. A megrendelés tartalmára a foglalás és vevői rendelés bizonylat az irányadó. Vita esetén a megrendelés visszaigazolás beérkezettnek tekintendő e-mailen történt visszaigazolás esetén az e-mail elküldésének Eladó által igazolt időpontban.
 
Mindezek figyelembevétele mellett is akkor jön létre a Felek között a szerződés, ha a rendelt termékek egyértelműen beazonosíthatóak, az árat, szállítási határidőt, fizetési módot és határidőt, teljesítési helyet egyértelműen tartalmazza (lényegesnek tekintett szerződési feltételek).

A visszaigazolásban szereplő adatok ellenőrzése a Vevő feladata és felelőssége. Azonnali szállítás esetén az Eladó számlája vagy szállítólevele helyettesíti a visszaigazolást. A Vevő a megrendelésben köteles, jelezni az áruval, szolgáltatással kapcsolatos esetleges különleges igényeit, amelyek esetén az Eladó jogosult ajánlatát módosítani.

A webáruház által küldött automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető rendelés-visszaigazolásnak, a végleges rendelés-visszaigazolást Eladó minden esetben külön e-mailben küldi meg Vevő részére.

Árak: a webshopban és a vevői rendelés bizonylaton feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, érvényesnek csak a konkrét foglalás bizonylatban feltüntetett árak tekinthetők.
 
Valamennyi ár a szerződésben meghatározott pénznemben (Forint vagy Euró) értendő nettó átadási ár, amelyet a hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adó növel. A termékek árait az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam határozza meg, nem tartalmazzák a szállítás költségeit és egyes Eladó által forgalmazott termékekhez szorosan kapcsolódó termékeket vagy díjakat (túlfeszültséglevezető aljzat, logisztikai díj stb.). Eladó ezek árait a Vevőnek megküldött vevői rendelésen/foglaláson szerepelteti.
 
Kiigazított ár: Amennyiben a vevői rendelés és annak teljesítése között olyan előre nem látható, Eladó érdekkörén kívül álló, a bérköltségben és/vagy a felhasznált anyagok beszerzési költségeiben változást okozó körülmény lép fel, a megállapodás szerinti árak csak annyival emelkednek vagy csökkennek. amely figyelembe veszi ezeket a körülményeket. Ez különösen vonatkozik a törvény, rendelet, kollektív szerződés, alapszabály, hatósági intézkedések, illetve a világpiaci árak változásaira vagy az Eladó beszállítói által időközben végrehajtott áremelésekre. A kiigazított ár kizárólag az eredetileg megállapodott ár számításán alapul, és nem célja a nyereség növelése.
 
A kiigazított árról Eladó írásban, haladéktalanul értesíti a Vevőt. Amennyiben az euró árfolyam változáson felüli árváltozás mértéke meghaladja a 20%-ot, Vevőnek joga van elállni a megrendeléstől. Az elállás akkor számít érvényesnek, ha Vevő az Eladó értesítését követő 3 napon belül, írásban jelzi azt Eladó felé. Amennyiben Vevő nem jelzi elállási szándékát Eladó felé a megadott határidőn belül, úgy Eladó az értesítést elfogadottnak és a megrendelés fenntartásának tekinti.
 
Szállítási költségek, határidő: Eladó alapvetően házhoz szállítással dolgozik az ország bármely közúton megközelíthető pontjára. A házhoz szállítási díjakat – amennyiben Vevő a megrendelésnél házhoz szállítást kért - a rendelés-visszaigazolásban szerepeltetjük. Telephelyi átvételre nyitvatartási időben van mód.
 
Eladó a leggyakrabban rendelt termékekből raktárkészletet tart, amit logisztikai díj nem terhel. A nem raktári termékeket Eladó csak rendelésre teljesíti, ilyen esetekben egyedi logisztikai díj kerül felszámításra. A logisztikai díj összegét az árajánlat/rendelés-visszaigazolás minden esetben külön tételként tartalmazza.
 
A szállítási határidőről az Eladó köteles a Vevőt a rendelés visszaigazolás megküldését követően értesíteni. Az esetleges határidőcsúszásokról, illetve a szerződés teljesítési határidejének módosulásával kapcsolatban Eladó minden esetben egyeztet a Vevővel. A szállítási határidő az Eladó visszatartási jogának időtartamával meghosszabbodhat. Eladó jogosult az árut mindaddig visszatartani, amíg Vevő meglévő, bármely szerződéséből eredő kötelezettségével késedelemben van.
 
A megrendelés feldolgozását és teljesítését (raktári foglalás, beszállítói egyeztetés, rendelés) Eladó a lehető legrövidebb időn belül megkezdi, amennyiben a megrendelés minden részlete tisztázásra kerül és a Vevő teljesítette kötelezettségeit (előleg megfizetése, számlatartozás rendezése). A megrendelés utólagos módosítása, kiegészítése esetén vagy amennyiben Vevő a bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban késedelembe esik a szállítási és szolgáltatási időszak ennek megfelelően hosszabbodik.
 
Az Eladó jogosult - amennyiben a Vevő kifejezetten másképpen nem rendelkezik - a szállítási határidőn belüli részszállításra.

A szállítási és szolgáltatási időszakok a beszállítók és gyártók időben történő és megfelelő szállításától függenek. Amennyiben a szállítási határidő az Eladónak fel nem róható okok miatt nem tartható, haladéktalanul értesíti a Vevőt, és új várható időpontot hirdet. Ha nem Eladó, hanem harmadik fél hibájából nem érhető el az áru, Eladó jogosult részben vagy egészben elállni a szerződéstől. Ezt megelőzően Eladó köteles értesíteni Vevőt a szállítás elmaradásáról.

Amennyiben írásban más megállapodás nem történt, az áru feladása biztosítás nélkül a Vevő kockázatára és terhére történik. Az Eladó fenntartja a jogot a szállítási útvonal és eszköz megválasztására.

Teljesítés: Küldésre készre jelentett árut a Vevő haladéktalanul köteles lehívni. Ennek elmulasztása esetén az Eladó az árut a Vevő költségére tárolja. Teljesítés helye a Vevő által rendeléskor megadott szállítási cím. A szállítás teljesítettnek tekintendő, amikor a Vevő az árut átveszi, illetve amennyiben az áru a szerződésben meghatározott időben feladásra kerül a fuvarozónak vagy (amennyiben a Vevő saját maga szállít, vagy fuvarozót maga bíz meg) a Vevő kiértesítése a szerződésben meghatározott határidőben megtörtént a tekintetben, hogy az áru átvehető, szállításra kész.

A szállítási határidő meghosszabbodik az Eladó részére a beszállítóknál, alvállalkozónknál bekövetkező és az Eladó részére fel nem róható akadályoztatás, késedelem, vis major események bekövetkezése időtartamával, valamint az Eladó visszatartási joga gyakorlásának időtartamával.

Az Eladó visszatartási joggal élhet mindaddig, amíg a Vevő a jelen vagy köztünk lévő másik szerződésből eredő kötelezettségével késedelembe esik, és azt nem teljesíti.
 
Vis Maior:
 
A szerződő felek rögzítik, hogy Vis Maior alatt olyan rendkívüli és elkerülhetetlen esemény értendő, amely független a Felek akaratától, és megakadályozza, vagy jelentősen késlelteti a Szerződés teljesülését, és amely eseménynek a bekövetkezte a szerződéskötéskor előre nem látható és elkerülhetetlen. Vis major eredményeképpen a szerződés teljesítése – akár részlegesen vagy időlegesen, akár teljesen vagy véglegesen – lehetetlenné válik. Vis maior helyzetnek minősül különösen a természeti katasztrófa, háborús, politikai események, zavargások, járvány, általános alapanyaghiány, energiahiány, sztrájk, tűzesetek, árvíz, rendkívüli hóakadály, a 24 órát meghaladó üzemzavar, a közüzemi szolgáltatás szünetelése stb.
 
Vevő a fenti vis maior helyzetet Eladó érdekkörén kívüli akadályoztatásának tekinti és elfogadja, tudomásul veszi, hogy a vis major időtartamával a szállítási határidő arányosan meghosszabbodik a késedelemből eredő jogkövetkezmények alkalmazása nélkül. Vis maior bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni. A vis maior esemény fennállásának időtartama alatt az Eladó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, minden jogkövetkezmény nélkül, vagyis a teljesítés elmaradása miatt kártérítésre nem kötelezhető.

Áruátvétel, reklamáció: Az áru átvételére a Vevő jogosult. A Vevő nevében más csak cégszerű meghatalmazással veheti át az árut. Az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Vevő feladata, amelyet az átvételt, illetve az áru beérkezését követően azonnal el kell végeznie. A látható szállítási hibákat a Vevő haladéktalanul köteles kifogásolni és ezeket az Eladóval (vagy annak jóváhagyása esetén fuvarozójával) közösen felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
 
Hibás teljesítés esetén a Vevőnek írásban kell értesíteni az Eladót, aki megvizsgálja a hiba jogosságát és közös megállapodás alapján intézkedik a hiba elhárítására és rendezésére. Az áru visszaszállítása csak külön megállapodás alapján történhet.

A Vevő tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az Eladó nem felelős a késedelmes vagy egyéb módon nem szerződésszerű teljesítéséből adódó következményi vagy közvetett károkért. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyéb károk tekintetében az Eladó kárfelelőssége a vételár mértékében limitált, ezt meghaladó összegű kár kifizetésére nem köteles. Jelen pontban foglalt kárkizárás nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kár kizárását vagy korlátozását jogszabály tiltja.
 
Áruk raktározása: a megrendelt árut annak átvételéig Eladó őrzi. Ha a szállítási határidőt követő 1 hónapon belül a ki nem fizetett árut Vevő nem veszi át, akkor Eladó jogosult a rendelést törölni.
 
Amennyiben a megrendelt áru ellenértéke rendezve van, de a Vevő az átvételi lehetőségről szóló tájékoztatást követő 30 napon belül nem veszi át, úgy Eladó jogosult a rendelést lemondani és a Vevő késedelméből eredő kárait érvényesíteni, illetve jogosult az áru 5%- nak megfelelő összeget, mint tárolási díjat minden megkezdett hétre felszámolni, továbbá kárenyhítési kötelezettség körében az árut harmadik személynek értékesíteni.
 
Egyedi, speciális igényre gyártott vagy feldarabolt áru harmadik személy számára nem értékesíthető, a 30. napot követően azonban Eladó jogosult az ilyen termékek árát – átvétel vagy el nem szállítás hiányában is - kiszámlázni.
 
Áruk visszaküldése: A már megvásárolt áruk visszaküldése kizárólag az Eladó előzetes hozzájárulásával lehetséges. Minden esetben Eladó 10% visszárukezelési díjat számít fel. Az árunak eredeti csomagolásukban, kifogástalan állapotban kell lenniük és visszaszállításukat a Vevőnek kell megszerveznie. Amennyiben a megrendelésben szereplő árut bármilyen formában egyénre szabták, egyedi igényeknek megfelelően átalakították a visszaküldés vagy elállás kizárt.

Fizetési feltételek: a fizetési feltételeket Eladó az OPTEN szerinti kockázati besorolás alapján határozza meg. Eladó évente egyszer – vagy külön Vevő kérésére - ellenőrzi a Vevő kockázati besorolását, melynek függvényében az alábbi fizetési feltételeket határozza meg:
 
"A" szintű besorolás esetén:
Alapértelmezett hitelkeret: nettó 5 millió Forint, alapértelmezett fizetési határidő: 15 nap
Hitelkeret túllépése esetén: Előreutalás
 
"B" szintű besorolás esetén:
Alapértelmezett hitelkeret: nettó 2,5 millió Forint, alapértelmezett fizetési határidő: 15 nap
Hitelkeret túllépése esetén: Előreutalás

"AVG", "C" és "D" szintű besorolás esetén:
Előreutalás
 
A Vevő kockázati besorolási csoportját a bizonylatokon feltüntetett partnerkódja tartalmazza. A Vevő bármely rendelés esetén választhatja az előreutalás lehetőségét.

Fizetés napjának az összeg beérkezésének napja számít, amely nem készpénzes fizetés esetén, az Eladó számláján történt jóváírás napját jelenti.
 
Késedelmes fizetés vagy a fizetés elmulasztása esetén Eladó a még nem teljesített tételek átadását felfüggesztheti, a szerződéstől elállhat, illetve fizetési biztosítékot kérhet a további áruátadáshoz. Ezen kívül Eladó jogosult a jövőbeli más szállításokkal kapcsolatosan a fizetési módot előrefizetésre vagy készpénzfizetésre módosítani. Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult a szállított áru továbbértékesítését, további használatát vagy feldolgozását megtiltani, vagy az eszközök visszaszolgáltatását követelni.
 
Határidőn túl teljesített fizetés után az Eladó késedelmi kamatot számít fel a fizetési határidő lejártának napjától kezdődően. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat mértékével.
 
Fizetés elmulasztása esetén a Vevő vállalja, hogy a felmerült fizetési felszólítások, emlékeztetők költségeit megtéríti.
 
Vevő tudomásul veszi, hogy bármely, a fizetőképességét érintő kedvezőtlen változásról (így különösen, de nem kizárólag: a Vevő által vagy vele szemben kezdeményezett felszámolás-, csőd-, végrehajtási eljárásról, fizetőképességét érintő pervesztességről, a mindenkor hatályos csődjogszabályok szerinti fizetésképtelenségi állapot fennállásáról) haladéktalanul köteles Eladót tájékoztatni.
 
Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a fizetőképességét érintő bármely kedvezőtlen változás esetén Eladó jogosult a Vevő által már megvásárolt vagy megvásárolni kívánt termékek vételárának készpénzes kiegyenlítését igényelni Vevőtől, függetlenül attól, hogy korábbiakban a közöttük létrejött szerződés milyen fizetési módot írt elő. Vevő ebben az esetben köteles az általa vásárolt vagy vásárolni kívánt termékek vételárát készpénzben kiegyenlíteni Eladó felé.

Tulajdonjog fenntartása: A számla teljes körű kiegyenlítéséig Eladó minden leszállított és már összeszerelt árura fenntartja tulajdonjogát.
 
Ha Eladó vállalja a dolog Vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
 
Fizetési késedelem esetén továbbá Eladó jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett áru továbbértékesítését, további használatát vagy feldolgozását megtiltani, illetve az eszközök visszaszolgáltatását követelni. A fenntartott áru állagmegóvása a leszállítás és a vételár kiegyenlítése közötti időszakban a Vevő felelőssége.
 
Garancia: Eladó által forgalmazott termékek mind kifogástalan minőségűek, rendelkeznek a szükséges minőségi tanúsítványokkal és a gyártó által biztosított garanciákkal. A gyártó által vállalt garanciák Eladón keresztül és közvetlenül is érvényesíthetők. A garancia érvényesítéséhez a termékeket minden esetben a gyártó által meghatározott módon regisztrálni kell, ami Vevő feladata.

Díjmentes szolgáltatások: Eladó az alábbi ingyenes szolgáltatásokat nyújtja Vevő részére:
  • inverter méretezés
  • műszaki segítségnyújtás
  • alépítmény méretezés S:Flex, Alumero tartószerkezethez: statikai számítás (nem tartalmaz épületre vonatkozó statikai számításokat), napelem elhelyezési rajz elkészítése, anyagkiírás összeállítása
  • webshop elérés biztosítása

Az információk tulajdonjoga: Az Eladó kijelenti, a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó tulajdonát képezik a www.szalontai.co.hu oldalon található információk, az oldal tartalmát külön jogszabályok védik. Tilos továbbá az Eladótól származó, a weboldalakon található információk az Eladó engedélye nélküli, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatosan az Eladó minden további jogát fenntartja.

Adatkezelési Tájékoztató: A Vevő által megadott adatokat Eladó kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki Eladótól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.
 
Bővebb információért tekintse meg részletes Adatkezelési tájékoztatónkat.
 
Záró rendelkezések: 
 
Üzleti titok védelme - FELEK a tudomásukra vagy birtokukba jutott információkat, iratokat, adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Az üzleti titok harmadik személy részére történő átadása kizárólag a másik fél hozzájárulásával lehetséges.
 
Részleges érvénytelenség - Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét. Az érvénytelen részt a FELEK kötelesek szerződési szándékuknak és az eredeti szerződéses rendelkezésnek leginkább megfelelő résszel pótolni.
 
Vitás kérdések rendezése - A FELEK a szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeiket elsősorban közös egyeztetéssel rendezik. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges vitáikat tárgyalásos úton, közös egyezséggel kívánják rendezni, ennek eredménytelensége esetén a pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Veszprémi Járásbíróság, vagy a Veszprémi Törvényszék illetékességének.
 
ÁSZF módosítása - Eladó fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor, külön értesítés nélkül módosítsa, annak figyelembevételével, hogy a már elküldött rendelésre még a változtatás előtt hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az Általános Szerződési Feltételekkel, vagy a megrendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük, szíveskedjen ügyfélszolgálatunkhoz fordulni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
 
Telefon: +36 70 607 7216‬ (8.00-16.00 óra között)
E-mail: ajanlat[kukac]szalontai[pont]co[pont]hu