ÁSZF

Általános szerződési feltételek napelemes rendszerek, elektromos autótöltők és azok összetevőinek nagykereskedelmi értékesítésére

 

Eladó:

Név: SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft.
Cégjegyzékszáma: 19-09-515829
Adószáma: 24156813-2-19
Székhelye: 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 74.
Képviseli: Szalontai Gábor

Vevő: az a nagykereskedelmi partner, aki jelen ÁSZF, valamint az egyedi megrendelés alapján bármilyen árut vásárol Eladótól.

Általános szerződési feltételek hatálya: Eladó jelen általános szerződési feltételekkel kizárólag regisztrált nagykereskedelmi partnereket szolgál ki. Eladó webshopjának bizonyos funkciójához és tartalmaihoz csak ezen partnerek férhetnek hozzá.

Napelemes rendszerek és elektromos autótöltő-berendezések telepítését Eladó külön vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel vállalja.

Általános szerződési feltételek elsődlegessége: Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek és a megkötött szerződés rendelkezései között eltérés van - hacsak a felek az eltérésre irányuló szándékukat kifejezetten ki nem kötötték - jelen ÁSZF rendelkezései az elsődlegesen alkalmazandók. Továbbá, amennyiben jelen ÁSZF vagy a Felek szerződése erre kifejezetten nem utal, nem válik a Felek szerződésének részévé
 • a Felek korábbi üzleti kapcsolataiban kialakított szokás,
 • amelyek alkalmazásában korábban megegyeztek
 • a Felek korábbi üzleti kapcsolataiban kialakított gyakorlat,
 • az ugyanezen üzletágban már más személyek által kialakított szokványok, gyakorlat

A Vevő a megrendelésével jelen ÁSZF-et elfogadja.

Ajánlat: Az ajánlatban szereplő szállítási határidők tájékoztató jellegűek, a közbenső értékesítés (harmadik személynek történő értékesítés az ajánlat elfogadásáig) jogát, jogkövetkezmény nélkül, az Eladó fenntartja. Az adott ajánlat üzleti titkot képez.

Megrendelés/Szerződés: Szerződés akkor jön létre, ha az árajánlatot a Vevő elfogadja, megrendelését írásban elküldi. A megrendelés/szerződés tartalmára a visszaigazolás az irányadó. Vita esetén a megrendelés visszaigazolás beérkezettnek tekintendő,
 • postai feladványban küldött visszaigazolás esetén a visszaigazolás igazolt postára adása + 5 nap
 • e-mailen történt visszaigazolás esetén az e-mail elküldésének Eladó által igazolt időpontja
Mindezek figyelembe vétele mellett is akkor jön létre a Felek között a szerződés, ha a rendelt termékek egyértelműen beazonosíthatóak, az árat, szállítási határidőt, fizetési módot és határidőt, teljesítési helyet egyértelműen tartalmazza (lényegesnek tekintett szerződési feltételek).

A visszaigazolásban szereplő adatok ellenőrzése a Vevő feladata és felelőssége. Azonnali szállítás esetén az Eladó számlája vagy szállítólevele helyettesíti a visszaigazolást. A Vevő a megrendelésben köteles, jelezni az áruval, szolgáltatással kapcsolatos esetleges különleges igényeit, amelyek esetén az Eladó jogosult ajánlatát módosítani.

A webáruház által küldött automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető rendelés-visszaigazolásnak, a végleges rendelés-visszaigazolást Eladó minden esetben külön e-mailben küldi meg Vevő részére.

Árak: Valamennyi ár a szerződésben meghatározott pénznemben (Forint vagy Euró) értendő nettó átadási ár, amelyet a hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adó növel. A termékekre vonatkozó árak tájékoztató jellegűek, a rendelés-visszaigazolás az Erste Bank kiállításkori 11 órás kereskedelmi árfolyamának függvényében módosulhatnak, nem tartalmazzák a szállítás költségeit és egyes Eladó által forgalmazott termékekhez szorosan kapcsolódó termékeket vagy díjakat (termékdíjat, túlfeszültséglevezető aljzat, logisztikai díj stb.). Eladó ezek árait a Vevőnek megküldött rendelés-visszaigazoláson szerepelteti.

Nettó 10 M Forintot meghaladó rendelés esetén a Vevő 3% előreutalási kedvezményt érvényesíthet és Eladó rendelését az alábbi pontban meghatározottak szerint, díjmentesen házhoz szállítja.

Szállítási költségek, határidő: Eladó alapvetően házhoz szállítással dolgozik az ország bármely közúton megközelíthető pontjára. A házhoz szállítási díjakat – amennyiben Vevő a megrendelésnél házhoz szállítást kért - a rendelés-visszaigazolásban szerepeltetjük. Telephelyi átvételre nyitvatartási időben van mód.

Eladó a leggyakrabban rendelt termékekből raktárkészletet tart, amit logisztikai díj nem terhel. A nem raktári termékeket Eladó csak rendelésre teljesíti, ilyen esetekben egyedi logisztikai díj kerül felszámításra. A logisztikai díj összegét az árajánlat/rendelés-visszaigazolás minden esetben külön tételként tartalmazza.

Eladó nettó 10 millió Forint feletti rendelés esetén az ország bármely területére díjmentes házhoz szállítást vállal ponyvás konvencionális vagy emelőhátfalas autóval egy megadott helyszínre. Amennyiben Vevő nem ezekkel a fuvareszközökkel kíván szállítani, Eladó szokásos szállítási díj mértékét – maximum 50 000 Ft - jóváírja Vevő számlájában.

A szállítási határidő a mindenkori ajánlatnak (vagy amennyiben az ajánlatban az Eladó kiköti a megrendelés visszaigazolásának jogát akkor a visszaigazolásnak) megfelelően értendő. Az Eladó jogosult - amennyiben a Vevő kifejezetten másképpen nem rendelkezik - a szállítási határidőn belüli résszállításra. Amennyiben írásban más megállapodás nem történt, az áru feladása biztosítás nélkül a Vevő kockázatára és terhére történik. Az Eladó fenntartja a jogot a szállítási útvonal és eszköz megválasztására.

Teljesítés: Küldésre készre jelentett árut a Vevő haladéktalanul köteles lehívni. Ennek elmulasztása esetén az Eladó az árut a Vevő költségére tárolja. Teljesítés helye a a Vevő által rendeléskor megadott szállítási cím. A szállítás teljesítettnek tekintendő, amikor a Vevő az árut átveszi, illetve amennyiben az áru a szerződésben meghatározott időben feladásra kerül a fuvarozónak vagy (amennyiben a Vevő saját maga szállít, vagy fuvarozót maga bíz meg) a Vevő kiértesítése a szerződésben meghatározott határidőben megtörtént a tekintetben, hogy az áru átvehető, szállításra kész.

A szállítási határidő meghosszabbodik az Eladó részére a beszállítóknál, alvállalkozónknál bekövetkező és az Eladó részére fel nem róható akadályoztatás, vis major események bekövetkezése időtartamával, valamint az Eladó visszatartási joga gyakorlásának időtartamával.

Vis majornak minősülnek a rendkívüli természeti és politikai események, sztrájkok, tűzesetek, árvíz, hatósági intézkedések, katasztrófa helyzet, rendkívüli hóakadály, háború, zavargások. Az Eladó visszatartási joggal élhet mindaddig, amíg a Vevő a jelen vagy köztünk lévő másik szerződésből eredő kötelezettségével késedelembe esik, és azt nem teljesíti.

Áruátvétel, reklamáció: Az áru átvételére a Vevő jogosult. A Vevő nevében más csak cégszerű meghatalmazással veheti át az árut. Az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Vevő feladata, amelyet az átvételt, illetve az áru beérkezését követően azonnal el kell végeznie. A látható szállítási hibákat a Vevő haladéktalanul köteles kifogásolni és ezeket az Eladóval (vagy annak jóváhagyása esetén fuvarozójával) közösen felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Hibás teljesítés esetén a Vevőnek írásban kell értesíteni az Eladót, aki megvizsgálja a hiba jogosságát és közös megállapodás alapján intézkedik a hiba elhárítására és rendezésére. Az áru visszaszállítása csak külön megállapodás alapján történhet.

A Vevő tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az Eladó nem felelős a késedelmes vagy egyéb módon nem szerződésszerű teljesítéséből adódó következményi vagy közvetett károkért. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyéb károk tekintetében az Eladó kárfelelőssége a vételár mértékében limitált, ezt meghaladó összegű kár kifizetésére nem köteles. Jelen pontban foglalt kárkizárás nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kár kizárását vagy korlátozását jogszabály tiltja.

Fizetési feltételeket Eladó az OPTEN szerinti kockázati besorolás alapján határozza meg. Eladó évente egyszer – vagy külön Vevő kérésére - ellenőrzi a Vevő kockázati besorolását, melynek függvényében az alábbi fizetési feltételeket határozza meg:
 
"A" szintű besorolás esetén:
 • Alapértelmezett hitelkeret: nettó 5 millió Forint, alapértelmezett fizetési határidő: 15 nap
 • Hitelkeret alatt: A számla kiállításától számított 5 napon belül 2% kedvezmény érvényesíthető
 • Hitelkeret túllépése esetén: Előreutalás, ahol a Vevő 2% kedvezményt érvényesíthet
 • Nettó 10 000 000 Forint felett: Előreutalás, ahol a Vevő 3% projektkedvezményt érvényesíthet

"B" szintű besorolás esetén:
 • Alapértelmezett hitelkeret: nettó 2,5 millió Forint, alapértelmezett fizetési határidő: 15 nap
 • Hitelkeret alatt: A számla kiállításától számított 5 napon belül 2% kedvezmény érvényesíthető
 • Hitelkeret túllépése esetén: Előreutalás, ahol a Vevő 2% kedvezményt érvényesíthet
 • Nettó 10 000 000 Forint felett: Előreutalás, ahol a Vevő 3% projektkedvezményt érvényesíthet

"C" és "D" szintű besorolás esetén:
 • Előreutalás, ahol a Vevő 2% kedvezményt érvényesíthet
* A Vevő kockázati besorolási csoportját a bizonylatokon feltüntetett partnerkódja tartalmazza.
**A Vevő bármely rendelés esetén választhatja az előreutalás lehetőségét.

Fizetés napjának az összeg beérkezésének napja számít, amely nem készpénzes fizetés esetén, az Eladó számláján történt jóváírás napját jelenti. Fennálló, lejárt tartozás esetén Vevő csak abban az esetben érvényesítheti a fent meghatározott kedvezményeket, amennyiben a már lejárt tartozásait rendezte.
 
Fizetési késedelem esetén a jogszabályok rendelkezései érvényesek. Az Eladó jogosult a Vevővel szemben a megrendelt árut visszatartani mindaddig, amíg a Vevőnek bármely szerződésből eredően lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn az Eladó felé (visszatartási jog).

Határidőn túl teljesített fizetés után az Eladó késedelmi kamatot számít fel a fizetési határidő lejártának napjától kezdődően. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat mértékével. A Vevő bármely szerződésből eredő késedelmes fizetése, vagy a fizetés elmulasztása esetén a még nem teljesített tételek szállítását az Eladó felfüggesztheti, a szállítási szerződéstől elállhat, illetve fizetési biztosítékot kérhet a további szállításhoz. Ezen kívül az Eladó jogosult a jövőbeli más szállításoknál a fizetési módot előrefizetésre vagy készpénzfizetésre módosítani. Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult a szállított áru továbbértékesítését, további használatát vagy feldolgozását megtiltani, vagy az eszközök visszaszolgáltatását követelni.

Tulajdonjog fenntartása A számla teljes kiegyenlítéséig a számlán szereplő összes tétel az Eladó tulajdonát képezi, arra a tulajdonjogot a teljes kiegyenlítésig fenntartja.

Garancia: Eladó által forgalmazott termékek mind kifogástalan minőségűek, rendelkeznek a szükséges minőségi tanúsítványokkal és a gyártó által biztosított garanciákkal. A gyártó által vállalt garanciák Eladón keresztül és közvetlenül is érvényesíthetők. A garancia érvényesítéséhez a termékeket minden esetben a gyártó által meghatározott módon regisztrálni kell, ami Vevő feladata.

Díjmentes szolgáltatások: Eladó az alábbi ingyenes szolgáltatásokat nyújtja Vevő részére:
 • rendszerméretezés
 • napelem elhelyezési rajz elkészítése
 • anyagkiírás összeállítása
 • napelem árnyékolási rajz elkészítése
 • műszaki segítségnyújtás
 • árajánlat-készítés
 • alépítmény méretezés
 • statikai számítás napelemes alépítményhez
 • webshop elérés biztosítása

Az információk tulajdonjoga: Az Eladó kijelenti, a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó tulajdonát képezik a www.szalontai.co.hu oldalon található információk, az oldal tartalmát külön jogszabályok védi. Tilos továbbá az Eladótól származó, a weboldalakon található információk az Eladó engedélye nélküli, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatosan az Eladó minden további jogát fenntartja.

Adatkezelési Tájékoztató: Az Ön által megadott adatokat a Eladó kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki Eladótól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.
 
Bővebb információért tekintse meg részletes Adatkezelési tájékoztatónkat.
 
Záró rendelkezések: Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges vitáikat tárgyalásos úton, közös egyezséggel kívánják rendezni, ennek eredménytelensége esetén a pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Veszprémi Járásbíróság, vagy a Veszprémi Törvényszék illetékességének.