Adatvédelmi tájékoztató

A www.szalontai.co.hu címen elérhető szolgáltatások adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhetőek.

A SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft. (8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 74.), a továbbiakban mint Vállalkozás, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Vállalkozás kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A VÁLLALKOZÁS ADATAI
SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft.
Cím: 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 74.
Cégjegyzékszám: 19-09-515829
Adószám: 24156813-2-19
Központi telefonszám: +36 70 389 6014

Vállalkozás, mint adatkezelő képvelőjének:
Neve: Szalontai Gábor
Postacíme: 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 74.
E-mail címe: gabor[kukac]szalontai[pont]co[pont]hu
Telefonszáma: +36 70 389 7309
 
Adatvédelmi tisztviselő:
Neve: Kovács Adrienn
Postacíme: 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 74.
E-mail címe: kovacs[pont]adrienn[kukac]szalontai[pont]co[pont]hu
Telefonszáma: +36 70 389 6014

Értelmező rendelkezések:
Érintett:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik.

Személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Hozzájárulás:
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő:
a fent nevesített adatkezelő, valamint az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Harmadik személy:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás:
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal:
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés:
Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés:
Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás:
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés:
Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Címzett
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

EU tagállam
az Európai Unió tagállamai, így Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

Nemzetközi szervezet
a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

GDPR:
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Felügyeleti hatóság:
egy európai uniós tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

Vállalkozás:
SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft., mint adatkezelő.


A Vállalkozás tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Adatkezelési alapelvek:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
 • ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
 • azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok
 • felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;
 • tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Vállalkozás által kezelt személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A Vállalkozás köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy pontos személyes adatok kerüljenek kezelésre,
 • az adatkezelés céljai szempontjából felesleges, időközben feleslegessé váló személyes adatokat haladéktalanul töröljék;
 • a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék vagy töröljék.

A webáruház adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a);
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a);
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

Vállalkozás jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

Az adatkezelés jogszerűsége
Az adatkezelés alapjának helytálló meghatározása és a kiválasztott jogalaphoz tartozó további feltételek teljesítése a jogszerű adatkezelés előfeltétele. A jogszerűség követelménye tehát szűkebben véve a megfelelő adatkezelési jogalap meglétét feltételezi, tágabban értelmezve pedig azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére csak az adott adatkezelési jogalapra vonatkozó jogszabályokkal összhangban kerülhet sor.

A Vállalkozás az általa végzett tevékenységre tekintettel az Érintettek személyes adatai tekintetében az alábbi főbb jogalapok közül választhat az adatkezelés jellegének és körülményeinek megfelelően.

A személyes adatok köre
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 
A kezelt adatok köre webáruház esetén:
név/cégnév, e-mailcím, cím, adószám, jelszó, házhozszállítási adatok (név, cím, telefonszám), a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

A kezelt adatok köre hírlevél esetén:
név, e-mail cím

A kezelt adatok köre árajánlatkérések és szerződéses megrendelések esetén:
név/cégnév, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító, bankszámlaszám, telefonszám, e-mailcím, képviseletre jogosult neve, természetes személy esetén anyja neve, szerződéshez kapcsolódó szolgáltatások és anyagok adatai

Vállalkozó az adatokat adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezeli, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

Az adatok törlésének határideje: webáruház esetén az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig, árajánlatkérés esetén a megkereséstől számított 5 év, szerződéses megrendelések esetén a garanciális feltételek teljesítésének érdekében a szerződés teljesítésétől számított 25 év. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Adattovábbítás
A Vállalkozás meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében – az Érintettek személyes adatait továbbíthatja.

Adattovábbítás esetén – jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével – a Vállalkozás kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az Érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.

Amennyiben a Vállalkozás személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión kívüli országba – vagy nemzetközi szervezet részére továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő vagy nemzetközi szervezet számára elérhetővé tesz), úgy a Vállalkozás köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik országban működő címzett, illetve a nemzetközi szervezet az Érintett személyes adataival kapcsolatosan a Vállalkozás által biztosított védelemmel azonos mértékű védelmet biztosítson a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a közzétett elérhetőségen lehet kérni.

A személyes adatok kezelése
A Vállalkozás az Érintett személyes adatait különösen az alábbi jogalapon kezelheti:
 • Hozzájárulás: A Vállalkozás – amennyiben a hozzájárulás önkéntessége bizonyítható – hozzájárulást adhat személyes adatainak kezeléséhez (ennek mintáját az [1-2]. sz. melléklet tartalmazza). Az Érintett a hozzájárulását önkéntes alapon nyújtja, és jogosult azt bármikor visszavonni. A visszavonás az azt megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 • Árajánlatadás, illetve szerződés előkészítése, teljesítése: Ez a jogalap alkalmazható a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelések esetén, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • Jogi kötelezettség teljesítése: Uniós vagy nemzeti jog által megkívánt adatkezelés.
 • Jogos érdek: Ide tartoznak a Vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések. A Vállalkozás vagy harmadik fél jogos érdekét az adott adatkezelési célra vonatkozó adatkezelési tájékoztató rögzíti. Jogos érdeken alapuló adatkezelés csak abban az esetben történhet, ha a Vállalkozás érdekmérlegelési tesztet készít, amelyben rögzíti és megvizsgálja, hogy a Vállalkozás jogos érdeke arányosan korlátozza-e az Érintett személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját, illetve azt, hogy miként biztosítható az egyensúly a Vállalkozás és az Érintett érdekei között. Az érdekmérlegelési teszt nem része az adatkezelési tájékoztatónak.
 • Egyéb, az adott adatkezelési cél szempontjából egyedi adatkezelési jogalapok lehetnek még: az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdeke vagy közérdekű adatkezelés, illetve a Vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátásával összefüggő adatkezelés.1

Amennyiben a Vállalkozás az Érintettől gyűjti az adatokat és az Érintett a fenti jogalapokon kezelt adatokat nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás lehetséges következménye lehet a valamilyen szerződés előkészítésének, illetve teljesítésének a megtagadása, illetve lehetetlenülése.

Ha az Érintett a szolgáltatandó adatoknak csak egy részét nem adja meg, akkor a nem teljeskörűen szolgáltatott adatok alapján kell megítélni, hogy az adatszolgáltatás elmaradása okozhatja-e pl. a szerződés létrejöttének vagy fenntartásának lehetetlenülését. Szerződésen alapuló adatkezelés esetén a lehetetlenülés jogkövetkezményeit a Vállalkozás csak akkor alkalmazhatja, ha igazolja, hogy a szolgáltatott adat nélkül az érintett szerződés teljesítésére nem képes.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha az adatokat az Érintettől gyűjtik
Abban az esetben, ha a Vállalkozás a személyes adatokat az Érintettől gyűjti, a fentieken túl köteles az Érintettet tájékoztatni arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
A tájékoztatást a személyes adatok megszerzésének időpontjában szükséges megadni. Amennyiben azonban az Érintett már rendelkezik a fenti információkkal, nem szükséges azokról őt tájékoztatni.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtik
Abban az esetben, ha a Vállalkozás a személyes adatokat nem az Érintettől gyűjti, a fentieken túl köteles az Érintettet tájékoztatni az Érintett személyes kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

A Vállalkozás a következő időpontokban köteles a tájékoztatást megadni:
 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül,
 • ha a személyes adatokat az Érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával vagy
 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Nem szükséges a fenti adatok megadása, amennyiben
 • az Érintett már rendelkezik az információkkal,
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az Érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

A szolgáltatás ügyféllevelezései
Amennyiben szolgáltatások igénybevétele során az Adatközlőnek árajánlatot kér, bármilyen kérdése, problémája merül fel, a Vállalkozó honlapján közzétett e-mailcímek bármelyikén kapcsolatba léphet a Vállalkozóval.

Vállalkozó a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Az adatkezelés célja
Vállalkozó a Személyes Adatokat az alábbi célokból kezeli a szerződés teljesítése során:
 • a szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez, úgymint a felhasználó azonosítása és kapcsolattartás, tájékoztatásnyújtás, Felhasználói Fiók létrehozása;
 • az adatkezelő szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás;
 • direkt marketing, különösen Szolgáltató árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos változások, reklám- és tájékoztató anyagok, elektronikus hirdetések e-mailben történő elküldése céljából;
 • a Szolgáltatóra vonatkozó egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítése (pl. bizonylatmegőrzési kötelezettség).
Vállalkozó a direkt marketing célú adatkezelését bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba.

A Személyes Adatok kezelésének jogalapja
Vállalkozó az alábbi jogalapok alapján jogosult az Ön Személyes Adatait kezelni:
 1. az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás;
 2. az Adatvédelmi Irányelv 7. cikk (b) pontja szerinti az Önnel kötött szerződés teljesítése/előkészítése;
 3. az Infotv. 6. § (1) bekezdés a) és a 6. § (5) bekezdés a) pontjai és/vagy az Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése;
 4. az Infotv. 6. § (1) bekezdés b) és a 6. § (5) bekezdés b) pontjai és/vagy az Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pontja szerinti jogos érdek;
 5. az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelező adatkezelés.
Ami a fenti 1) pontban említett hozzájárulást illeti, ennek kinyilvánítása önkéntes. A
Szolgáltató azonban hozzájárulás hiányában nem tudja az Ön regisztrációját feldolgozni, illetve az Ön részére tájékoztatást nyújtani.

Ami a fenti 5) pontban említett kötelező adatkezelést illeti, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") 13/A. § (1)-(3) bekezdéseiben tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek alapján a Vállalkozó törvényi felhatalmazás alapján kezelheti:
 
 • az azonosításhoz szükséges Személyes Adatokat a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából;
 • Válllalkozó szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos Személyes Adatokat, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat a szerződésből származó díjak számlázása céljából;
 • azon Személyes Adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás nyújtása céljából.

Személyes adatok kezelése hírlevélküldés esetén:
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a regisztrált ügyfél előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó hírlevelével, reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. Vállalkozó kijelenti, hogy nem küld kéretlen hírlevelet, reklámüzenetet, és a regisztrált ügyfél korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Vállalkozó további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet, aki a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatok kezelésével kapcsolatos jogok, jogérvényesítési lehetőségek
Az Infotv. 14-21. §-ai alapján Érintett jogosult a Vállalkozás által kezelt személyes adatai
 • kezeléséről tájékoztatást kérni;
 • helyesbítését kérni;
 • törlését vagy zárolását kérni (kötelező adatkezelés kivételével);
 • adathordozhatóságát kérni
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatás-kérés
Az Infotv. alapján Érintett bármikor kérelmezheti a Vállalkozástól, hogy adjon tájékoztatást az általa folytatott adatkezelésről, így különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és amennyiben Vállalkozás nem az Érintettől szerezte az adatot, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információt. Továbbá hozzáférést kell biztosítani azon címzettekről, akikkel az Érintett személyes adatait közölték, vagy közölni fogják – különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket. Az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően a Vállalkozás az Érintett kérelmének a Vállalkozás általi kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül – az Érintett ilyen kérése esetén írásban – eleget tesz.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A Vállalkozás az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Vállalkozás jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Vállalkozás jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot a Vállalkozás nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

Helyesbítés
Érintett az Infotv. alapján kérheti személyes adatai helyesbítését, amennyiben azt állapítja meg, hogy a Vállalkozó által kezelt személyes adatai nem felelnek meg a valóságnak, hiányosak vagy kiegészítésre szorulnak.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles a Vállalkozást a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. A Vállalkozás jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a Vállalkozás számára.

Amennyiben a Vállalkozás az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak és megtagadja, úgy a Vállalkozás a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül elektronikus úton közli Érintettel. Ebben az esetben a Vállalkozó írásban tájékoztatja Érintettet a jogorvoslati jogairól is.

Törlés, korlátozás
Az Infotv. alapján a Vállalkozás az általa kezelt és az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, amennyiben:
 • az adatkezelés jogellenes;
 • Érintett által megjelölt személyes adatra nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Vállalkozás gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Érintett az adatainak törlését kéri (kötelező adatkezelés kivételével);
 • az Érintett személyes adata hiányos vagy téves –és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki);
 • az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben a Vállalkozás az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozás az érintett személyes adatainak törlésére köteles, a Vállalkozás minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Vállalkozás a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

A Vállalkozás az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Vállalkozástól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Vállalkozás tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy a Vállalkozás a személyes adatainak kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Vállalkozás ellenőrzi az adat pontosságát),
 • a Vállalkozás a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
 • a Vállalkozás számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett a Vállalkozás jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Vállalkozás számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Vállalkozás jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Vállalkozás az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

A Vállalkozás az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Vállalkozástól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Vállalkozás tájékoztatja ezen címzettekről.

Tiltakozás
Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Vállalkozóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Vállalkozó, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelést), továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a Vállalkozó az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén
A –gyakorlatban leginkább direkt marketingként hivatkozott – közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelésről a GDPR is elismeri, hogy az ehhez kapcsolódó adatkezelések esetében a jogos érdek fennállását lehet vélelmezni.

Az Érintett a Vállalkozás által folytatott direkt marketing tevékenységek esetén tehát szintén jogosult tiltakozni személyes adatainak ezen célból történő kezelése ellen, az egyéb jogos érdeken alapuló adatkezeléssel ellentétben azonban a tiltakozás nyomán a Vállalkozásnak nem áll módjában mérlegelni, hogy az Érintett tiltakozása esetén mégis folytathatja-e az adatkezelést.

Amennyiben az Érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban az Érintett adatait a Vállalkozás ezen célból tovább nem kezelheti.

Adathordozhatóság
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Vállalkozás által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Vállalkozás akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott, és
 • az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, a Vállalkozás az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében a Vállalkozás köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozás adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Vállalkozás jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat a Vállalkozás mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére a Vállalkozás megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

Jogok gyakorlásával kapcsolatos közös rendelkezések és jogorvoslat
A Vállalkozó Érintett kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Az előbbiektől eltérően a személyes adat kezelése elleni tiltakozás esetén a határidő legfeljebb 15 nap. Érintett a tájékoztatásra irányuló kérelmét elküldheti e-mailben vagy levélben a Vállalkozó jelen tájékoztató elején jelzett címére.

Ha Érintett a Vállalkozó döntésével nem ért egyet, a Vállalkozó a fentiekben meghatározott határidőt elmulasztja, illetve ha Vállalkozó Érintett személyes adatainak kezelése során megsértette a GDPR szerinti jogait, Érintett bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Vállalkozással mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A magyarországi a törvényszékek elérhetősége.

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozás nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Érintett a jogainak megsértése esetén az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: adatvedelem[kukac]naih[pont]hu; honlap: www.naih.hu) bejelentést tenni.

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az EU új adatvédelmi szabályozása
2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete ("EU Adatvédelmi Rendelet"), amely egységes adatvédelmi szabályozást fog bevezetni az Európai Unió minden tagállamában. E naptól kezdődően a jelen tájékoztatóban található jogszabályi hivatkozások alatt az EU Adatvédelmi Rendelet megfelelő rendelkezéseire történő hivatkozások értendőek.

1. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez (webáruház esetén)
2. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez (szerződéses megrendelés esetén)
 
 
1. számú melléklet
Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez
(webáruház esetén)


Az érintett – az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft. adatkezelési szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, megértette és azokat elfogadja.

A SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft. (székhelye: 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 74.), a továbbiakban, mint Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a http://szalontai.co.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato tartalmazza.

Az ÁSZF honlapon történő elfogadásával egyidejűleg Érintett az alábbi nyilatkozatot teszi:
 • Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatát elolvastam, megértettem tudomásul vettem és elfogadtam,
 • engedélyezem, hogy a megrendeléseim során megadott személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére,
 • engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelő rendeléseim teljesítése érdekében harmadik félnek továbbítsa,
 • nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem alapján tettem meg. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

A kezelt személyes adatok köre:
név/cégnév, e-mailcím, cím, adószám, jelszó, házhozszállítási adatok (név, cím, telefonszám), a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: rendelés teljesítése

Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai:
A Ptk. szerinti elévülési idő lejártáig, illetve az Érintett adattörlési igényének bejelentése


2. számú melléklet
Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez
(szerződéses megrendelés esetén)

Az érintett – jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy a SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft. adatkezelési szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, megértette és azokat elfogadja.

A SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft. (székhelye: 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 74.), a továbbiakban, mint Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a http://szalontai.co.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato tartalmazza.

Alulírott ........................., jelen nyilatkozat megtételével:
 • Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatát elolvastam, megértettem tudomásul vettem és elfogadtam,
 • engedélyezem, hogy a megrendeléseim során megadott személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére,
 • engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelő rendeléseim teljesítése érdekében harmadik félnek továbbítsa,
 • nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem alapján tettem meg. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

A kezelt személyes adatok köre:
név/cégnév, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító, bankszámlaszám, telefonszám, e-mailcím, képviseletre jogosult neve, természetes személy esetén anyja neve

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: szerződés megkötése és teljesítése

Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai:
A Ptk. szerinti elévülési idő lejártáig, illetve az Érintett adattörlési igényének bejelentése

Az adatszolgáltatás elmaradásának vagy csak részleges megadásának következményei:
 • nem jön létre a szerződés a SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft.-vel,
 • a megkötött szerződést a SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft. azonnali hatállyal kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül felbonthatja, egyben a szerződés felbontása következtében keletkezett kárainak megtérítését követelheti az Érintettől.